Menüü
Kontaktid
Pikendamine
Otsi

Raamatukogu asukoht:
Viru tn. 7 , 43125 , Kiviõli , Eesti

Raamatukogu kontaktid:
Telefon:
335 8526 (laenutusosakond)
335 8511 (lasteteenindus)
E-post: kivioli.raamatukogu@lyganuse.ee

Raamatukogu avatud:
E – R: 10.00 – 17.00
L – P: suletud

Iga kuu viimasel reedel on raamatukogu sisetööks suletud.

Raamatukogus tasuta WIFI leviala.

Laenutustähtaja pikendamiseks:

 

  • Helista teenindajale telefonil
    335 8526 kojulaenutus
    335 8511 lasteteenindus

 

  • Logi enda lugejakontole raamatukoguprogrammis RIKS sisse siit

 

  • Pikenda tähtaega e-posti teel
Põhimäärus

 

Kiviõli Linnaraamatukogu põhimäärus

Määrus kehtestatakse kohaliku omalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja rahvaraamatukogu § 6 lõike 1 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Kiviõli Linnaraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Lüganuse Vallavalitsuse hallatav  asutus.

(2) Raamatukogu on üldkasutatav rahvaraamatukogu, raamatukogu fondid on koostiselt universaalsed.

(3) Raamatukogu asub Lüganuse vald, Kiviõli linn, Viru tn 7.

(4) Raamatukogul on oma logo ja oma nimega pitsat.

(5) Raamatukogu struktuuris on kojulaenutus, lugemissaal,lasteteenindus ja komplekteerimine.

(6) Raamatukogu põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Lüganuse Vallavolikogu.

(7) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Rahvaraamatukogu seadusest , UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2. Raamatukogu tegevuse eesmärk

(1) Raamatukogu eesmärk on tagada elanike vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele ja kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist ning teha koostööd kogukonnaga, piirkonna haridus-, kultuuri- ja spordiasutustega, sh mittetulundusühingutega, sihtasutustega ja seltsingutega.

(2) Raamatukogu põhieesmärk vallaraamatukoguna on Vabariigi Valitsuse kultuuripoliitika põhisuundade järgmine, kogude komplekteerimise ja aruandluse korraldamine, tegevuse analüüsimine ning erialane nõustamine.

§ 3. Ülesanded

Õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks raamatukogu:
1) teenindab Lüganuse valla ja ümbruskonna elanikke;
2) teeb elanikele kättesaadavaks kohalikus raamatukogus puuduva kirjanduse;
3) komplekteerib, säilitab ja teeb kättesaadavaks kirjanduse ja muud üldkasutatavad dokumendid;
4) arvestab ja töötleb raamatukokku saabunud kirjanduse ja muud üldkasutatavad dokumendid;
5) teeb teatme-bibliograafilist tööd;
6) peab raamatukogutöö arvestust;
7) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi;
8) koostab elektroonilist kataloogi, millele on kasutajatel juurdepääs interneti kaudu;
9) korraldab statistilist aruandlust ja tegevuse analüüsi;
10) kogub, säilitab ja teeb kättesaadavaks Lüganuse valda käsitleva informatsiooni;
11) teeb koostööd Eesti ja välisriikide raamatukogudega;
12) täidab teisi õigusaktidega pandud ülesandeid.

§ 4. Õigused ja kohustused

Raamatukogul on oma ülesannete täitmiseks järgmised õigused ja kohustused:
1) osutada raamatukogu kasutajatele tasulisi teenuseid, mille hinnakirja kehtestab vallavalitsus;
2) täiendada kogusid vahetuse, annetuste ja ostudega;
3) sõlmida oma ülesannete täitmiseks oma nimel lepinguid;
4) hallata, kasutada ja käsutada raamatukogu valduses olevat vallavara vallavolikogu poolt kehtestatud korras;
5) sooritada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.

§ 5. Juhtimine

(1) Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitab linnavalitsus. Töötamine raamatukogus toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse tööseadusandlusega.

(2) Raamatukogu juhib direktor, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

(3) Direktor vaba ametikoht täidetakse vajadusel avaliku konkursi korras. Konkursi kuulutab välja ja konkursi läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus.

(4) Direktor:
1) korraldab raamatukogu tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest;
2) võtab tööle raamatukogu töötajaid ning sõlmib, muudab ja lõpetab nendega töölepingud;
3) määrab raamatukogu töötajate töötasu suuruse vallavalitsuse etteantud personalikulude piires;
4) kinnitab raamatukogu töösisekorda reguleerivad dokumendid, töökaitsealased juhendid, töötajate ametijuhendid jms;
5) annab oma pädevuse piires käskkirju;
6) koostab raamatukogu eelarve ja vastutab selle täitmise eest;
7) esindab raamatukogu ja sõlmib lepingud oma pädevuse piires;
8) tagab raamatukogu valdusesse antud vallavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise.
9) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

(5) Direktorit asendab tema äraolekul isik, kes on direktori käskkirjaga nimetatud direktori ülesaannatesse. Juhul, kui direktor asendajat ei määra, asendab direktorit vallavanema käskkirjaga direktori ülesannetesse määratud isik.

§ 6. Raamatukogu kogud, teenindus, lugeja

(1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.
(2) Raamatukogu kogude komplekteerimine, üleandmine, hoidmine, säilitamine korraldatakse õigusaktidega kehtestatud korras.
(3) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus, kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine.
(4) Raamatukogu põhiteenused on tasuta.
(5) Teaviku puudamisel tellib raamatukogu selle teistest raamatukogudest lugeja soovil ja kulul.
(6) Raamatukogu osutab lugejale teabeteenindust võimaldades juurdepääsu avalikustatud teabele ning avalikele andmebaasidele andmesidevõrgu kaudu.

§ 7. Finantseerimine, aruandlus ja järelevalve

(1) Raamatukogu finantseeritakse vallaeelaarvest ja riigieelarvest. Raamatukogul on valla eelarves oma alaeelarve. Raamatukogu võib vahendeid saada ka füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt sihtotstarbeliste eraldiste, toetuste ja annetustena ning muudest laekumistest.

(2) Raamatukogu raha ja vara kasutamist kontrollib vallavalitsus.

(3) Raamatukogu kasutaja õigused ja kohustused määratakse kindlaks raamatukogu kasutamise eeskirjaga, mille kinnitab vallavolikogu.

(4) Raamatukogu poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnakirja kinnitab vallavalitsus.

(5) Raamatukogu lahtioleku aja kinnitab vallavalitsus raamatukogu direktori ettepanekul.

§ 8. Asjaajamise alused

(1) Raamatukogu asjaajamise ja suhtlemise keel on eesti keel.

(2) Asjaajamine, dokumendiringlus ja arhiveerimine reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab käskkirjaga raamatukogu direktor.

§ 9. Teenistuslik ja haldusjärelevalve ning aruandlus

(1) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus õigusaktidega kehtestatud korras.

(2) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta aruanded õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 10. Ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine

Raamatukogu korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab vallavalitsus vallavolikogu otsuse alusel, teatades sellest Kultuuriministeeriumile ette vähemalt kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 11. Rakendussätted

(1) Kiviõli Linnavalitsuse 30.06.2009 otsus nr 68 “Kiviõli Linnaraamatukogu põhimääruse kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kiviõli Linnaraamatukogu © 2024