Menüü
Kontaktid
Pikendamine
Otsi

Raamatukogu asukoht:
Viru tn. 7 , 43125 , Kiviõli , Eesti

Raamatukogu kontaktid:
Telefon : +372 335 8526
E-post : raamatukogu@kivioli.ee

Lasteraamatukogu kontaktid:
Telefon : +372 335 8511
E-post : kivilasterk@hot.ee

Raamatukogu on avatud:
E – R : 11.00-18.00
L  : 10.00-16.00
P : SULETUD

Iga kuu viimasel reedel on raamatukogu sisetööks suletud.

Raamatukogus tasuta WIFI leviala.

Laenutustähtaja pikendamiseks:

kojulaenutus (33-58-526)
lasteteenindus (33-58-511)

Põhimäärus

§ 1 Üldsätted

(1) Kiviõli Linnaraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Kiviõli Linnavalisuse haldusalas tegutsev Kiviõli linna asutus.

(2) Raamatukogu on üldkasutatav rahvaraamatukogu, raamatukogu fondid on koostiselt universaalsed.

(3) Raamatukogu asub Kiviõlis aadressil Viru 7.

(4) Raamatukogul on oma nimega pitsat.

(5) Raamatukogu struktuuris on

kojulaenutus
lugemissaal
lasteosakond
komplekteerimine

(6) Raamatukogu põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Kiviõli Linnavolikogu.

(7) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Rahvaraamatukogu seadusest , UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2 Ülesanded

(1) Õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks raamatukogu:
1) teenindab Kiviõli linna ja ümbruskonna elanikke;
2) teeb elanikele kättesaadavaks kohalikus raamatukogus puuduva kirjanduse;
3) komplekteerib, säilitab ja teeb kättesaadavaks kirjanduse ja muud üldkasutatavad dokumendid;
4) arvestab ja töötleb raamatukokku saabunud kirjanduse ja muud üldkasutatavad dokumendid;
5) teeb teatme-bibliograafilist tööd;
6) peab raamatukogutöö arvestust;
7) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi.

§ 3 Õigused ja kohustused

(1) Raamatukogul on oma ülesannete täitmiseks järgmised õigused ja kohustused:
1) osutada raamatukogu kasutajatele tasulisi teenuseid (kopeerimine)
2) täiendada kogusid vahetuse, annetuste ja ostudega;
3) sõlmida oma ülesannete täitmiseks oma nimel lepinguid.

§ 4 Juhtimine

(1) Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitab linnavalitsus. Töötamine raamatukogus toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse tööseadusandlusega.

(2) Raamatukogu juhib direktor, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu linnapea.

(3) Direktor:
1) korraldab raamatukogu tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest;
2) võtab tööle raamatukogu töötajaid ning sõlmib, muudab ja lõpetab nendega töölepingud;
3) määrab raamatukogu töötajate töötasu suuruse;
4) kinnitab raamatukogu töösisekorraeeskirja, töökaitsealased juhendid, töötajate ametijuhendid jms;
5) annab oma pädevuse piires käskkirju;
6) koostab raamatukogu eelarve ja vastutab sellest kinnipidamise eest;
7) esindab raamatukogu;
8) tagab raamatukogu valdusesse antud linnavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise.

§ 5 Finantseerimine, aruandlus ja järelevalve

(1) Raamatukogu finantseeritakse linnaeelarvest ja riigieelarvest. Raamatukogu võib vahendeid saada ka füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt sihtotstarbeliste eraldiste, toetuste ja annetustena ning muudest laekumistest.

(2) Raamatukogu raha ja vara kasutamist kontrollib linnavalitsus.

(3) Raamatukogu kasutaja õigused ja kohustused määratakse kindlaks raamatukogu kasutamise eeskirjaga, mille kinnitab linnavolikogu.

(4) Raamatukogu poolt osutavate tasuliste teenuste hinnakirja kinnitab linnavalitsus.

(5) Raamatukogu lahtioleku aja kinnitab linnavalitsus raamatukogu direktori ettepanekul.

§ 6 Ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine

(1) Raamatukogu ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu õigusaktides ettenähtud korras, teatades sellest vähemalt kuu aega ette kultuuriministeeriumile.

§ 7 Rakendussätted

(1) Kiviõli Linnavolikogu 23.03.2006 otsus nr 33 “Kiviõli Linnaraamatukogu põhimääruse kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrus jõustub 06. juulil 2009.a.

Kiviõli Linnaraamatukogu © 2019