Menüü
Kontaktid
Pikendamine
Otsi

Raamatukogu asukoht:
Viru tn. 7 , 43125 , Kiviõli , Eesti

Raamatukogu kontaktid:
Telefon:
335 8526 (laenutusosakond)
335 8511 (lasteteenindus)
E-post: kivioli.raamatukogu@lyganuse.ee

Raamatukogu avatud:
E – R: 10.00 – 17.00
L – P: suletud

Iga kuu viimasel reedel on raamatukogu sisetööks suletud.

Raamatukogus tasuta WIFI leviala.

Laenutustähtaja pikendamiseks:

 

  • Helista teenindajale telefonil
    335 8526 kojulaenutus
    335 8511 lasteteenindus

 

  • Logi enda lugejakontole raamatukoguprogrammis RIKS sisse siit

 

  • Pikenda tähtaega e-posti teel
Kasutamise eeskiri

 

Kiviõli Linnaraamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 26.11.2020 nr 119

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev Kiviõli Linnaraamatukogu kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib lugeja teeninduse, lugejate kohustused ning vastutuse Kiviõli Linnaraamatu­kog­­­us.

  (2) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud lugejad, kellelt on kasutamise õigus ära võetud.

  (3) Lapsi kuni põhikooli lõpetamiseni teenindab lasteteenindus.

  (4) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus. Põhiteenused on tasuta. Eriteenused (tekstide kopeerimine ja väljatrükk) on tasulised. Eriteenuste tasu suuruse kinnitab raamatukogu direktori ettepanekul vallavalitsus.

  (5) Raamatukogu on avatud 6 päeva nädalas (suveperioodil 5 päeva nädalas). Iga kuu viimasel reedel on raamatukogu suletud – sisetööpäev. Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab vallavalitsus direktori ettepanekul.

§ 2.   Lugejaks registreerimine ja ümberregistreerimine

  (1) Lugejaks registreeritakse ID-kaardi või muu isikukoodi ja fotoga isikut tõendava dokumendi alusel raamatukogu lugejate andmebaasis üks kord. Alaealised lapsed esitavad lisaks lapsevanema (eestkostja) nõusoleku.

  (2) Lugejaks registreerimisel esitatakse alljärgnevad andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) elukoha aadress(id);
  4) e-posti aadress;
  5) telefoninumber.

  (3) Andmeid kasutatakse teenuste osutamiseks, statistiliseks aruandluseks ja analüüsi tegemiseks. Juurdepääs andmetele on teenust osutavatel raamatukogutöötajatel, kes on kohustatud hoidma isikuandmete konfidentsiaalsust. Lugeja andmed kustutatakse andmebaasist, kui lugeja pole raamatukogu teenuseid kasutanud kolm aastat ja tal pole raamatukogu ees täitmata kohustusi.

  (4) Igal aastal registreeritakse lugejad ümber (nime, elukoha, e-posti aadressi jt lugejaks registreerimisel antud andmete kontrollimine).

  (5) Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgade likvideerimist.

  (6) Raamatukogus saab lugeja registreerimisel lugejakaardi ja annab allkirja. Antud allkirjaga kinnitab lugeja, et nõustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja ja on teadlik oma isikuandmete töötlemisest eeskirjas sätestatud ulatuses. Lugejakaart on tasuta.

  (7) Lugejakaardil on lugeja identifitseerimiseks vajalik vöötkood ja vöötkoodi number. Raamatukogu teenuseid saab kasutada ainult lugejakaardi või ID-kaardi esitamisel.

  (8) Lugejakaarti on keelatud anda teistele isikutele. Lugejakaardi kasutamise eest vastutab lugeja. Lugeja on kohustatud lugejakaardi kadumisest raamatukogu viivitamata teavitama.

  (9) Kaotatud või rikutud lugejakaardi asendamine uuega maksab 1,90 eurot.

  (10) Lugejalt, kes ei ela raamatukogu teeninduspiirkonnas, võib võtta teaviku kojulaenutamisel tagatist teaviku hinna piires. Kui lugeja tagastab laenutatud teaviku, makstakse raha talle tagasi.

  (11) Registreeritud lugejate andmeid kasutatakse:
  1) lugeja isiku tuvastamiseks;
  2) teenuste osutamiseks;
  3) statistilise analüüsi tegemiseks, kus andmeid ei seostata isikuga.

  (12) Lugejate andmed on asutuse siseseks kasutamiseks. Juurdepääs andmetele on teenuseid osutavatel raamatukogu töötajatel. Andmeid ei väljastata kolmandatele isikutele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel.

  (13) Rahvaraamatukogu lugejate andmebaasist kustutatakse lugeja rahvaraamatukogu seaduses ettenähtud korras.

§ 3.   Teavikute kasutamise kord

  (1) Lugejal on õigus laenutada korraga kuni viis teavikut. Üldjuhul laenutatakse teavikuid koju 21 päevaks. Suurema nõudlusega või erilise väärtusega teavikuid võib raamatukogu laenutada ka lühemaks ajaks ilma tagastustähtaja pikendamise võimaluseta.

  (2) Kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega võib pikendada nii telefoni, veebikataloogi kui e-posti teel, kui teaviku saamiseks ei ole teised lugejad soovi avaldanud.

  (3) Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul raamatukogude vahelise laenutuse (RVL) kaudu. Kui lugeja vajab teavikut, mis on teise lugeja käes, pannakse ta järjekorda. Teaviku saabumisest teatatakse telefoni teel või muul lugejaga kokku lepitud viisil.

  (4) Lugemissaalis asuvaid raamatuid, ajalehti ja uuemaid ajakirju (viimane kuu) saab kasutada ainult kohapeal, vanemaid ajakirju laenutatakse koju üheks nädalaks.

  (5) Tagastamistähtaja möödudes saadab raamatukogu lugejale meeldetuletuse või teavitab telefoni teel.

  (6) Lugejal, kes oma tervisliku seisundi tõttu ei ole võimeline raamatukogu külastama, osutab raamatukogu koostöös valla sotsiaalosakonnaga tasuta teavikute kojukannet.

§ 4.   Lugeja õigused

  (1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogus ja laenutada kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume, taotleda puuduva teaviku tellimist teisest raamatukogust.

  (2) Lugejal on õigus saada raamatukoguhoidjalt teenuste alast nõustamist ja abi ning juhendamist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

  (3) Lugejal on õigus saada raamatukoguhoidjalt teavet ja abi teemaotsingul, fakti- ja bibliograafiliste andmete leidmisel ja täpsustamisel.

§ 5.   Lugeja kohustused ja vastutus

  (1) Lugeja on kohustatud teavikuid hoolikalt hoidma, nende saamisel kontrollima korrasolekut ja rikkumistest teatama raamatukoguhoidjale.

  (2) Tagastamata või rikutud teavikud tuleb lugejal asendada teise eksemplari või teavikuga, mille raamatukoguhoidja on sisult samaväärseks tunnistanud. Raamatukogu võib nõuda teaviku hinna väljamaksmist kuni kümnekordses ulatuses. Laste tekitatud kahjud hüvitavad lapsevanemad (eestkostjad).

  (3) Lugeja on kohustatud teatama elukoha või perekonnanime muutumisest raamatukogule.

  (4) Käesoleva eeskirja rikkumise eest võib raamatukogu kasutamise õiguse ära võtta kuni üheks aastaks.

§ 6.   Avalike arvutitöökohtade kasutamine

  Avalike arvutitöökohtade reeglid kehtestab raamatukogu direktor käskkirjaga ja need avalikustatakse nii raamatukogus kui ka raamatukogu kodulehel.

§ 7.   Kodukord

  (1) Raamatukogu teenindusalasse on keelatud siseneda üleriietes ja kandekottidega.

  (2) Raamatukogu külastaja ei tohi oma käitumisega häirida teisi lugejaid. Lugeja peab alluma raamatukoguhoidja korralekutsuvatele märkustele.

  (3) Alkoholi- ja narkouimas ning silmnähtavalt määrdunud riietega lugejaid ei teenindata.

  (4) Raamatukogu ruumidesse on keelatud tuua loomi, relvi, laskemoona, kergestisüttivaid aineid.

  (5) Keelatud on söömine, joomine, suitsetamine jm. kaaslugejaid häiriv tegevus. Lugemissaalis on keelatud kasutada mobiiltelefone.

  (6) Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete eest.

  (7) Ohuhäire korral tuleb hoonest lahkuda järgides raamatukogutöötajate suuniseid ja evakuatsiooniplaani.

  (8) Ettepanekuid raamatukoguteeninduse korraldamise kohta võib teha raamatukogu direktorile.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Kiviõli Linnavolikogu 29.05.2008 määrus nr 39 „Kiviõli Linnaraamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 

 

 

Kiviõli Linnaraamatukogu © 2024